ពិធីបើកសម្ពោធសហករណ៍សហករណ៍ខេត្តសៀមរាបអង្គរដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី 29 ខែធ្នូឆ្នាំ 2018 …