អំពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនេះ

 

អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលទទួលបានជោគជ័យខ្លះធ្វើតាមគំនិតដ៏សាមញ្ញនេះ:

នោះហើយជាមូលហេតុដែលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលណាមួយដែលចង់ទទួលបានជោគជ័យក្នុងបេសកកម្មរបស់ខ្លួនត្រូវសរសេរផែនការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន (រៀបចំអ្វីដែលអ្នកធ្វើ) ហើយអនុវត្តផែនការនេះឱ្យបានត្រឹមត្រូវ (ធ្វើអ្វីដែលអ្នកមានផែនការ) ។

CTO កំពុងអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ដែលទទួលការឧបត្ថម្ភពី AAC នៅឃុំបឹងខ្នារនិងខេត្តឧត្តរមានជ័យហើយស្របពេលជាមួយគ្នាដែរ CTO ក៏កំពុងអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ផ្សេងទៀតផងដែរ។ ក្រោមភាពជាដៃគូរបស់ AAC-CTO សមាសភាគគម្រោងរួមមានធនាគារស្រូវកូនសិទ្ធិផលិតកម្មកសិកម្ម SHG បណ្ណាល័យសាលារៀនធនាគារគោនិងកម្មវិធីដែលមានមូលដ្ឋានស្តង់ដារ។ ឆ្នាំ 2015 នឹងជាឆ្នាំចុងក្រោយនៃកម្មវិធីហើយ CTO-AAC កំពុងរៀបចំយុទ្ធសាស្រ្តផ្អាកដំណើរការ។

AAC បានប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការបង្កើតវាជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកហើយក្នុងអំឡុងពេលនៃភាពជាដៃគូ AAC បានផ្តល់យ៉ាងទូលំទូលាយនូវការគាំទ្រនិងគាំទ្រដល់សមត្ថភាពស្ថាប័ននិងសមត្ថភាពបច្ចេកទេសរបស់ CTO ។ ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំនេះសមត្ថភាពរបស់ CTO បានប្រសើរប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះ CTO មិនមានផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាក់ស្តែងទេបន្ទាប់ពីដំណាក់កាល AAC បានបញ្ចប់ពេញលេញនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ 2016 ។

AAC បានជួយដល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ CTO ក្នុងការអភិវឌ្ឍផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនេះ។

សូមមើលផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើង នៅទីនេះ.