ប្លក់

ការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្រ្តី – ការវិភាគពី CTO ពីរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2017

ការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្រ្តី – ការវិភាគពី CTO ពីរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2017

តើយើងកំពុងឈានទៅដល់ជនក្រីក្របំផុតរបស់ជនក្រីក្រដែរឬទេ? ថ្ងៃសៅរ៍ចុងក្រោយគឺជា "ទិវានារី" ។ តើអ្វីជាសេចក្តីរីករាយក្នុងការបង្ហាញវឌ្ឍនភាពផ្អែកតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ឆ្នាំនេះ។ ធ្វើការជាមួយគ្នានិងលទ្ធផលត្រូវបានរីកលូតលាស់ឡើង។ វិធីសាស្រ្តធ្វើការងាររបស់ CTO...

read more
ការនាំមកនូវបច្ចេកវិទ្យាថ្មីសម្រាប់កសិករស្ត្រី

ការនាំមកនូវបច្ចេកវិទ្យាថ្មីសម្រាប់កសិករស្ត្រី

ព័ត៌មានលំអិតនៃគម្រោងដែលបានស្នើសុំ   ចំណងជើងគម្រោង (no more than 20 words): ការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្រ្តីក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈបច្ចេកទេសកសិកម្មធន់ទ្រាំនឹងអាកាសធាតុ។ (WECRAT) ទីតាំង (s) (ខេត្ត, ស្រុក, ទីប្រជុំជន, ទីប្រជុំជន, ឃុំនិងភូមិស្របតាមការសមស្រប):...

read more
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

អំពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនេះ   អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលទទួលបានជោគជ័យខ្លះធ្វើតាមគំនិតដ៏សាមញ្ញនេះ: នោះហើយជាមូលហេតុដែលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលណាមួយដែលចង់ទទួលបានជោគជ័យក្នុងបេសកកម្មរបស់ខ្លួនត្រូវសរសេរផែនការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន (រៀបចំអ្វីដែលអ្នកធ្វើ)...

read more
ការសាបព្រោះក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់គម្រោងកសិករកម្ពុជា – យុទ្ធនាការលើកកម្ពស់មូលនិធិ

ការសាបព្រោះក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់គម្រោងកសិករកម្ពុជា – យុទ្ធនាការលើកកម្ពស់មូលនិធិ

ហេតុអ្វីបានជាយើងបង្កើតយុទ្ធនាការ "សង្ឃឹមសាប"? យើងត្រូវបានបំផុសគំនិតឱ្យបង្កើត "បំណងប្រាថ្នាសន្សើមដែលជាគម្រោងកសិករកម្ពុជា" ពីព្រោះយើងដឹងអំពីការតស៊ូដែលកសិករខ្មែរប្រឈមមុខរកប្រាក់ចំណូលដោយសារតែកង្វះបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម។ ជាក់ស្តែង 80%...

read more