ជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងឧទ្យានជាតិដែលកំពុងធ្វើស្រែចម្ការដំណាំកសិកម្មសម្រាប់និរន្តរភាព