ពីអក្ខរភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់ការសន្សំទៅជាវិនិយោគម្ដងមួយៗស្រ្តីដើរតួនាទីជាគ្រួសារនិងអភិវឌ្ឍន៍សង្គម